0001-3

  

Viktor Yushchenko

President of Ukraine from 2005 to 2010