0001-3

  

Gurbanguly Berdimuhamedov

President of Turkmenistan